noclegi
Kategoria: Tychy noclegi

REGULAMIN OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO NOCLEGI NAD JEZIOREM 1A w TYCHACH


REGULAMIN 

OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO

NOCLEGI NAD JEZIOREM 1A w TYCHACH 1. Ośrodek świadczy usługi krótkotrwałego i długotrwałego zakwaterowania bez dodatkowych świadczeń wymaganych w obiektach hotelowych i jest otwarty w określonych terminach 24 godziny na dobę.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godz. 16.00, kończy w dniu wyjazdu o godz. 10.00.
 3. Po przyjeździe do Ośrodka, osoba przynależna do rezerwacji, powinna okazać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty) i przedstawić go administratorowi Ośrodka celem dokonania formalności związanych z pobytem w Ośrodku.
 4. Do korzystania z usług na terenie Ośrodka upoważnia dokonana wcześniej rezerwacja telefoniczna, mailowa lub z wykorzystaniem portali pośredniczących, z wniesioną na jej potwierdzenie zaliczką, zgodnie z ustalonymi warunkami rezerwacji, oraz uregulowaniem różnicy pomiędzy zaliczką a pobytem w terminie ustalonym z osobą rezerwującą.
 5. Wykonanie usługi polega na przekazaniu czystego pokoju (pokojów) gotowego (gotowych) do użytkowania i następuje poprzez przekazanie jednego kompletu kluczy oraz informacji o wyposażeniu wraz ze stanem technicznym pomieszczeń w obecności administratora Ośrodka.
 6. Oddanie pokoju przez klienta w dniu wyjazdu następuje na zasadach takich jak podczas wydawania pokoju do użytkowania, określonych w punkcie #5.
 7. Każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd, rezygnacja z pobytu) nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych wpłaconych przez Klienta.
 8. Nieuzgodnione z recepcją pozostanie na terenie Ośrodka po godz. 10.00 (ostatniego dnia pobytu) powoduje konieczność opłacenia należności za następną dobę i nie gwarantuje możliwości przedłużenia pobytu ani rezerwacji miejsca noclegowego.
 9. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania pokoju należy zgłaszać na bieżąco personelowi Ośrodka. Usterki stwierdzone po wyjeździe klienta a nie zgłoszone wcześniej będą usuwane na koszt Klienta.
 10. Uwagi wniesione po zakończeniu świadczenia lub w dniu wyjazdu nie będą rozpatrzone.
 11. Szkody wynikające z nieprawidłowej eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń powstałe z winy korzystających z obiektu rozliczane są na miejscu, tj. podczas pobytu, według ustalonych kwot przez personel Ośrodka, które wystarczą na pokrycie kosztów eksploatacji, naprawę uszkodzenia lub zakup zagubionej rzeczy.
 12. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach przedmioty wartościowe i środki pieniężne, dlatego należy zachować należytą staranność związaną z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju.
 13. Na terenie Ośrodka należy zachować ciszę nocną w godzinach od 22.00 do 6.00 rano, z wyjątkiem organizowanych przez sam Ośrodek imprez lub imprez organizowanych przez Klientów, wcześniej zapowiedzianych i ogłoszonych.
 14. Osoby zakłócający spokój i nieprzestrzegające zasad poniższego regulaminu Ośrodka mogą być z niego usunięte bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.
 15. W obiekcie zabronione jest zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody kierownictwa Ośrodka (lub w trakcie ciszy nocnej) oraz takie zachowanie gości i osób korzystających z usług Ośrodka, które rażąco może zakłócać spokojny pobyt innym gościom
 16. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających lub które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
 17. Osoby niebędące klientami Ośrodka mogą przebywać na terenie Ośrodka wyłącznie za uprzednią zgodą administratora Ośrodka i w czasie przez niego ustalonym.
 18. Wjazd i parkowanie samochodów dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym do tego celu przez personel Ośrodka. Parking jest niestrzeżony, a ośrodek nie odpowiada za pojazdy zaparkowane na jego terenie oraz nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane przez osoby trzecie lub siły wyższe (np. wiatr, burza, woda, ogień, prąd itp.). Parking jest bezpłatny wyłącznie dla Klientów Ośrodka podczas ich pobytu. Za parkowanie samochodu przez Klienta po zakończeniu pobytu, bez ustalenia tego z Administracją Ośrodka, pobierana jest opłata w wysokości 25zł za każdą rozpoczętą dobę.
 19. Ośrodek nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn od niego niezależnych, siły wyższe (np. wiatr, burza, woda, ogień) lub za przerwy w dostawie prądu czy wody itp.
 20. Zabrania się korzystania w pokojach z własnych urządzeń elektrycznych, butli gazowych, rozpalanie ogniska poza miejscami wyznaczonymi oraz używania jakichkolwiek środków pirotechnicznych. W przypadku niezastosowania się do powyższego mają zastosowanie przepisy pkt 14.
 21. Na terenie całego obiektu (w szczególności w pokojach) obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Zabrania się także zakrywania czujek dymowych umieszczonych w pomieszczeniach Ośrodka. Osoby nieprzestrzegające powyższych zasad mogą zostać natychmiast usunięte z Ośrodka bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań. Dodatkowo obciążone zostaną karą finansową w wysokości 500zł za każdy udowodniony przypadek naruszenia zakazu.
 22. Regulamin Ośrodka podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Ośrodka www.nocleginadjeziorem1a.pl , w drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta przy czynnościach rezerwacyjnych oraz w pomieszczeniach ogólnodostępnych na terenie Ośrodka
 23. Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez kierownictwo Ośrodka i obowiązuje od dnia 01.01.2020 r.
 24. Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz akceptują wszystkie zapisy w nim zawarte, w tym punkty dotyczące dodatkowych opłat i kar naliczonych ze względu na nieprzestrzeganie zasad w Regulaminie przedstawionych. 

Administracja Ośrodka

Noclegi Nad jeziorem 1A w Tychach

Tel. 570-001-169